Mińsk Mazowiecki, 31.01.2016 r.
STATUT
STOWARZYSZENIA MIŃSKA GRUPA ROWEROWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Mińska Grupa Rowerowa, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie używa skrótu swojej nazwy w postaci akronimu: MGR.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mińsk Mazowiecki.
§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Sąd Rejonowy.
§6
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857), ustawą z dnia 07.04.1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001 nr 79 poz. 855), niniejszym Statutem oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010 nr 234 poz. 1536).
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§8
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§9
Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać legitymacje i komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§10
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja
§11
Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja kolarstwa wśród młodzieży i dorosłych,
b. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe współzawodnictwo,
c. promocja miasta Mińsk Mazowiecki w środowisku kolarskim,
d. integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych,
e. wspieranie rozwoju sportu na terenie powiatu mińskiego,
f. współpraca z innymi organizacjami sportowymi,
g. wspieranie innych organizacji sportowych,
h. wspieranie działalności historycznej i kulturowej
§12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych, samorządowych i administracji rządowej,
b. współpracę z innymi organizacjami,
c. wspieranie zawodników uprawiających kolarstwo,
d. stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania kolarstwa,
e. uczestnictwo w zawodach sportowych,
h. współorganizowanie lub organizowanie zawodów sportowych,
i. kontakty z mediami,
j. organizowanie treningów kolarskich,
k. inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia.
§13
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego
2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia.
3. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §11.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§14
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niepozbawiona praw publicznych.
2. Co do osób małoletnich obowiązują przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 ( Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104), art. 3 pkt. 2 i 3.
3. Osoba małoletnia może zostać Członkiem Stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej zgody opiekunów prawnych.
§15
Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. W wypadku braku zgody Zarządu, zainteresowana osoba może odwołać się do opinii Walnego Zgromadzenia. Opinia taka jest ostateczna.
§16
Członkowie dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
§17
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego,
c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie realizacji,
d. brania udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w kursach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
§18
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
d. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia,
e. godnie reprezentować Stowarzyszenie,
f. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§19
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. rozwiązania się Stowarzyszenia,
3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
b. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c. zalegania z opłacaniem składki przez okres powyżej trzech miesięcy,
d. naruszenia postanowień niniejszego statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
e. niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.
§20
Odwołanie od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowany może składać wciągu 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia.
§21
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostaje przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone § 17 za wyjątkiem lit. b, tj. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego
§22
Członek wspierający posiada obowiązki zgodnie z §18
§23
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
§24
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia
§25
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
§26
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
§27
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd minimum raz na dwanaście miesięcy, po uprzednim powiadomieniu członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie oraz proponowanym porządku obrad.
§28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Określanie wysokości składki członkowskiej innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
8. Uchwalenie Statutu.
9. Dokonywanie zmian w Statucie.
10. Uchwalenie regulaminów działania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§29
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§30
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia
§31
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę Członków w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia.
§32
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu, wyboru, odwołanie bądź zmiany członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§33
Uchwały o zmianie statutu zostają podjęte, gdy opowie się za nimi, co najmniej 2/3 członków podczas Walnego Zgromadzenia.
§34
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik.
§35
Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
§36
Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał w sprawach personalnych.
§37
Posiedzenia Zarządu zwoływane są regularnie minimum raz na kwartał przez Prezesa Zarządu.
§38
W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
§39
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, a w razie jego nieobecności Sekretarz.
§40
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
§41
Bieżące sprawozdania z działalności Zarząd przedstawia na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
§42
Zarząd zwołuje Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3 ogólnej liczby członków zwykłych stowarzyszenia, w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia takiego wniosku. Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zgromadzenia wysyłane są najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
§43
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać przyczyny zwołania nadzwyczajnego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
§44
Odwołanie bądź zmiana członka Zarządu może nastąpić na wniosek 2/3 składu Walnego Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§45
Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Wyboru Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił. Członek Zarządu, który utracił swój mandat ma obowiązek rozliczyć się z powierzonych mu obowiązków w terminie do 1 miesiąca.
§46
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów spośród składa się z osób wszystkich członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie.
§47
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie polityki finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwolnienia pracowników.
6. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
7. Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.
8. Ustalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.
9. Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
10. Przedłożenia sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
11. Organizowanie zgromadzeń Walnego Zgromadzenia.
12. Sporządzania protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
13. Wystawianie zaświadczeń o członkostwie w Stowarzyszeniu.
14. Przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia wyróżniającym się w swojej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
15. Nakładanie kar regulaminowych.
§48
Do kompetencji Sekretarza należy:
a) prowadzenie Księgi Członków Stowarzyszenia,
b) prowadzenie archiwum, rejestru uchwał,
c) sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia,
d) przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia,
c) przyjmowanie protokołów od Komisji Rewizyjnej,
d) Sekretarz dba o prawidłową organizację i przebieg posiedzeń.
§49
Do kompetencji Skarbnika należy:
a) czuwanie nad wykonaniem budżetu,
b) prowadzenie bieżącej ewidencji finansową Stowarzyszenia, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów, przedstawianie Zarządowi sprawozdania i propozycji w zakresie obrotu majątkowego.
§50
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym
2. Wyłaniana jest przez Walne Zgromadzenie, które powołuje w jej skład 3 członków.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają i odwołują jej członkowie ze swojego grona. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na Walnym Zgromadzeniu.
§51
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony pisemnie przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego.
§52
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia.
2. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia.
§53
Komisja Rewizyjna orzeka w pełnym składzie.
§54
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisji, prawo kooptacji członków posiada Walne Zgromadzenie.
§55
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezes Zarządu lub Wiceprezes lub Sekretarz. W przypadku rozpatrywania wniosku o odwołanie Prezesa, przewodniczący wybiernay jest przez Walne Zgromadzenie.
§56
Wniosek o podjęcie uchwały może złożyć każdy członek Stowarzyszenia, z wyjątkiem wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia, który wymaga inicjatywy Zarządu.
§57
Kierujący obradami stwierdza prawidłowość podjęcia uchwał.
§58
W przypadku zmniejszenia się członków Zarządu w czasie trwania jego kadencji, na wniosek Prezesa Zarządu prawo kooptacji członków Zarządu posiada Walne Zgromadzenie.
§59
Braki w składzie Zarządu powinny być uzupełnione uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na najbliższym spotkaniu.

Rozdział V
Działalność finansowa Stowarzyszenia
§60
1. Stowarzyszenie posiada fundusze, na które składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje
c. darowizny, zapisy i spadki
§61
W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
§62
1. Zobowiązania majątkowe i dokumenty finansowe podejmują i podpisują Prezes Zarządu i Sekretarz lub Wiceprezes Zarządu i Sekretarz.
2. Za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia oraz dokumentację finansową odpowiedzialny jest Zarząd.
§63
1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§64
Składki płacone są rocznie, a ich wysokość ustala Walne Zgromadzenie na początku każdego roku kalendarzowego, na rok bieżący.
§65
Z gospodarki finansowej Stowarzyszenia Zarząd rozlicza się w rocznym sprawozdaniu przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary
§66
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
§67
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nadkładania kar na członków Stowarzyszenia.
2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
§68
Wobec członka mogą być zastosowane cztery rodzaje kar, wymienione w kolejności od najsurowszej do najłagodniejszej:
a) zawieszenie we wszystkich prawach członka na okres do l roku,
b) zawieszenie we wskazanych decyzją o ukaraniu prawach członka, na okres do l roku,
c) nagana podlegająca wpisaniu do członkowskiej karty ewidencyjnej,
d) upomnienie.
§69
Wniosek o ukaranie może złożyć do Zarządu członek zwyczajny w formie pisemnej oraz Komisja Rewizyjna.
§70
Po wpłynięciu wniosku Zarząd powiadamia o tym zainteresowanego i informuje go o terminie Walnego Zgromadzenia, na którym wniosek będzie rozpoznany. Przed rozpoznaniem wniosku umożliwia się zainteresowanemu złożenie wyjaśnień.
§71
O ukaraniu decyduje Zarząd w formie uchwały.
§72
Odwołanie rozpoznaje Walne Zgromadzenie decydując o utrzymaniu ukarania, zastosowaniu kary łagodniejszej lub odrzuceniu uchwały o ukaraniu.
§73
1. Za ukaranego uważa się osobę, która w ciągu 30 dni od podjęcia przez Zarząd uchwały o ukaraniu nic odwołała się do Walnego Zgromadzenia przez złożenie pisemnego wniosku Zarządowi, lub osobę względem której Walne Zgromadzenie – po rozpoznaniu odwołania – orzekło o utrzymaniu ukarania albo zastosowało karę łagodniejszą.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia o ukaraniu są ostateczne.
§74
Członkowie honorowi nie podlegają karaniu.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§75
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje odpowiednią uchwałą Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
§76
Jeśli z uchwały tej nie będzie wynikać nic innego, pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia staje się współwłasnością członków zwyczajnych i wspierających.
§77
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§78
1. Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Sekretarz i Skarbnik.
2. Likwidatorzy po zakończeniu działalności, występują z wnioskiem do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.
§79
Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: zabezpieczenie majątku, zaspokojenie wierzycieli i wypowiedzenie umów, którymi Stowarzyszenie jest związane.
§80
W przypadkach wątpliwych, wykładni statutu obowiązującej członków Stowarzyszenia dokonuje Komisja Rewizyjna.
§81
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.